A A A

Zaloguj się

pl | en

Zarządzanie w ochronie zdrowia
2023/24, pierwszego stopnia, stacjonarne

Informacje podstawowe

Nazwa wydziału: Wydział Nauk o Zdrowiu
Nazwa kierunku: Zarządzanie w ochronie zdrowia
Poziom: pierwszego stopnia
Profil: ogólnoakademicki
Forma: stacjonarne
Język studiów: polski
Dyscyplina wiodąca: Nauki o zdrowiu

Program

Klasyfikacja ISCED: 0988
Liczba semestrów: 6
Tytuł zawodowy nadawany absolwentom: licencjat

Studia o profilu ogólnoakademickim na kierunku Zarządzanie w ochronie zdrowia trwają  sześć semestrów i prowadzone są przez dwa wydziały Uniwersytetu Jagiellońskiego: Wydział Nauk o Zdrowiu i Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej. Interdyscyplinarny program studiów przygotowuje profesjonalistów umiejących stosować narzędzia zarządcze, ekonomiczne, regulacyjne i komunikacyjne do optymalizacji procesów zarządczych zachodzących w sektorze ochrony zdrowia, uwzględniając naczelne zadanie systemu ochrony zdrowia, jakim jest utrzymanie zdrowia społeczeństwa na najwyższym, możliwym poziomie, a w przypadku wystąpienia problemów – ratowanie zdrowia i życia ludzkiego. Absolwenci kierunku przygotowani są do pracy na wykonawczych i samodzielnych stanowiskach w komórkach administracyjnych podmiotów leczniczych, jednostek samorządu terytorialnego, instytucji na poziomie lokalnym i krajowym w sektorze ochrony zdrowia, instytucji administracji państwowej na szczeblu centralnym i lokalnym.
Absolwent  studiów uzyskuje tytuł licencjata.

 

Kierownik kierunku: dr hab. Iwona Kowalska-Bobko, prof. UJ | iw.kowalska@uj.edu.pl

Prodziekan ds. studenckich: dr hab. Christoph Sowada, prof. UJ | christoph.sowada@uj.edu.pl

Obsługa w dziekanacie: mgr Kamila Adamus | kamila.adamus@uj.edu.pl | 12 634 33 97 w. 22

Wydział Nauk o Zdrowiu UJ CM

semestr IV - student wybiera 4 z 7 przedmiotów oferowanych w bloku przedmiotów fakultatywnych KOMUNIKACJA semestr V - student wybiera 4 z 7 przedmiotów oferowanych w bloku przedmiotów fakultatywnych FINANSE W OCHRONIE ZDROWIA semestr V - student wybiera 4 z 7 przedmiotów oferowanych w bloku przedmiotów fakultatywnych ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ semestr VI - student wybiera 4 z 7 przedmiotów oferowanych w bloku przedmiotów fakultatywnych KOORDYNOWANA OPIEKA ZDROWOTNA

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji Obligatoryjność Blok
Człowiek jako osoba
wykład: 5
ćwiczenia: 23
wykłady e-learning: 22
5 zaliczenie na ocenę O Os
Człowiek w organizacji
wykład: 30
ćwiczenia: 30
5 egzamin O Os
Człowiek w państwie
ćwiczenia: 15
wykłady e-learning: 30
ćwiczenia e-learning: 15
5 egzamin O Os
Organizacja ochrony zdrowia w Polsce
wykład: 6
ćwiczenia: 20
wykłady e-learning: 32
ćwiczenia e-learning: 10
5 egzamin O Os
Podstawy zarządzania
wykład: 15
ćwiczenia: 15
3 zaliczenie na ocenę O Os
Statystyka
ćwiczenia komputerowe: 30
2 zaliczenie na ocenę O Os
Ochrona własności intelektualnej
ćwiczenia: 10
1 zaliczenie na ocenę O Os
Socjologia organizacji
ćwiczenia: 5
wykłady e-learning: 10
1 zaliczenie na ocenę O Os
Język angielski
lektorat: 10
lektorat e-learning: 20
- - O Os
Wychowanie fizyczne
ćwiczenia (WF): 30
- - O Os
BHK
szkolenie BHK: 4
- zaliczenie O Or
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji Obligatoryjność Blok
Zarządzanie publiczne
wykład: 9
ćwiczenia: 6
2 zaliczenie na ocenę O Os
Marketing i relacje z otoczeniem
ćwiczenia: 15
wykłady e-learning: 15
3 zaliczenie na ocenę O Os
Etyka w ochronie zdrowia
ćwiczenia: 7
wykłady e-learning: 10
ćwiczenia e-learning: 3
2 zaliczenie na ocenę O Os
Ekonomia i finanse
wykład: 11
ćwiczenia: 14
ćwiczenia komputerowe: 6
wykłady e-learning: 15
4 egzamin O Os
Demografia
wykład: 10
ćwiczenia komputerowe: 15
2 zaliczenie na ocenę O Os
Technologie informacyjne
ćwiczenia komputerowe: 30
3 zaliczenie na ocenę O Os
Determinanty zdrowia
ćwiczenia: 30
wykłady e-learning: 20
4 zaliczenie na ocenę O Os
Polityka społeczna i zabezpieczenie społeczne
ćwiczenia: 20
wykłady e-learning: 25
3 egzamin O Os
Główne problemy zdrowotne polskiej populacji
ćwiczenia: 24
wykłady e-learning: 16
4 egzamin O Os
Metodologia badań naukowych
ćwiczenia: 12
ćwiczenia komputerowe: 16
wykłady e-learning: 2
2 zaliczenie na ocenę O Os
Język angielski
lektorat: 10
lektorat e-learning: 20
4 zaliczenie O Os
Wychowanie fizyczne
ćwiczenia (WF): 30
- zaliczenie O Os
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji Obligatoryjność Blok
Zarządzanie procesowe
ćwiczenia: 15
wykłady e-learning: 15
3 zaliczenie na ocenę O Os
Zarządzanie jakością
ćwiczenia: 15
wykłady e-learning: 15
3 zaliczenie na ocenę O Os
Planowanie i zarządzanie strategiczne
wykłady e-learning: 6
zajęcia typu Problem Based Learning e-learning: 30
3 zaliczenie na ocenę O Os
Komunikacja społeczna i negocjacje
ćwiczenia: 30
wykłady e-learning: 30
5 zaliczenie na ocenę O Os
Prawo w ochronie zdrowia
wykład: 30
ćwiczenia: 30
4 egzamin O Os
Ekonomika zdrowia i ochrony zdrowia
ćwiczenia: 14
ćwiczenia komputerowe: 14
wykłady e-learning: 32
5 egzamin O Os
Kierowanie ludźmi w organizacjach ochrony zdrowia
ćwiczenia: 10
wykłady e-learning: 10
ćwiczenia e-learning: 10
3 egzamin O Os
Biznes Plan
ćwiczenia: 6
wykłady e-learning: 6
ćwiczenia e-learning: 18
2 zaliczenie na ocenę O Os
Język angielski
lektorat: 10
lektorat e-learning: 20
- - O Os

semestr IV - student wybiera 4 z 7 przedmiotów oferowanych w bloku przedmiotów fakultatywnych KOMUNIKACJA

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji Obligatoryjność Blok
Medyczne systemy informacyjne
ćwiczenia komputerowe: 30
2 zaliczenie na ocenę O Os
Rachunkowość
wykład: 15
ćwiczenia: 15
2 zaliczenie na ocenę O Os
Zarządzanie finansami i rachunkowość zarządcza
ćwiczenia: 8
ćwiczenia komputerowe: 12
wykłady e-learning: 15
2 zaliczenie na ocenę O Os
Zarządzanie projektami
ćwiczenia: 15
wykłady e-learning: 15
2 zaliczenie na ocenę O Os
Polityka zdrowotna
ćwiczenia: 10
wykłady e-learning: 21
ćwiczenia e-learning: 5
2 egzamin O Os
Zarządzanie programami w ochronie zdrowia
ćwiczenia: 6
wykłady e-learning: 10
ćwiczenia e-learning: 24
2 zaliczenie na ocenę O Os
Język angielski
lektorat: 10
lektorat e-learning: 20
4 egzamin O Os
Praktyka - Podstawy zarządzania organizacjami ochrony zdrowia
praktyka: 120
4 zaliczenie O Os
Blok KOMUNIKACJA
O(G) Os

 semestr V - student wybiera 4 z 7 przedmiotów oferowanych w bloku przedmiotów fakultatywnych bloku FINANSE W OCHRONIE ZDROWIA semestr V - student wybiera 4 z 7 przedmiotów oferowanych w bloku przedmiotów fakultatywnych ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji Obligatoryjność Blok
Specjalistyczny język angielski
lektorat: 20
lektorat e-learning: 10
- - O Os
Zarządzanie podmiotami leczniczymi
wykłady e-learning: 20
ćwiczenia e-learning: 30
2 zaliczenie na ocenę O Os
Blok FINANSE W OCHRONIE ZDROWIA
O(G) Os
Blok ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ
O(G) Os
Grupa Seminarium dyplomowe
O(G) Os

semestr VI - student wybiera 4 z 7 przedmiotów oferowanych w bloku przedmiotów fakultatywnych KOORDYNOWANA OPIEKA ZDROWOTNA

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji Obligatoryjność Blok
Praktyka - Wdrażanie rozwiązań organizacyjnych i zarządczych w organizacjach ochrony zdrowia
praktyka: 240
8 zaliczenie O Os
Specjalistyczny język angielski
lektorat: 20
lektorat e-learning: 10
4 zaliczenie na ocenę O Os
Samorząd terytorialny a ochrona zdrowia
ćwiczenia: 7
wykłady e-learning: 9
ćwiczenia e-learning: 3
1 zaliczenie na ocenę O Os
Grupa Seminarium dyplomowe
O(G) Os
Blok KOORDYNOWANA OPIEKA ZDROWOTNA
O(G) Os