A A A pl | en
Wydział Nauk o Zdrowiu

ZARZĄDZANIE W OCHRONIE ZDROWIA

Studia o profilu ogónoakademickim na kierunku Zarządzanie w ochronie zdrowia trwają  sześć semestrów i prowadzone są przez dwa wydziały Uniwersytetu Jagiellońskiego: Wydział Nauk o Zdrowiu i Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej. Interdyscyplinarny program studiów przygotowuje profesjonalistów umiejących stosować narzędzia zarządcze, ekonomiczne, regulacyjne i komunikacyjne do optymalizacji procesów zarządczych zachodzących w sektorze ochrony zdrowia, uwzględniając naczelne zadanie systemu ochrony zdrowia, jakim jest utrzymanie zdrowia społeczeństwa na najwyższym, możliwym poziomie, a w przypadku wystąpienia problemów – ratowanie zdrowia i życia ludzkiego. Absolwenci kierunku przygotowani są do pracy na wykonawczych i samodzielnych stanowiskach w komórkach administracyjnych podmiotów leczniczych, jednostek samorządu terytorialnego, instytucji na poziomie lokalnym i krajowym w sektorze ochrony zdrowia, instytucji administracji państwowej na szczeblu centralnym i lokalnym.
Absolwent  studiów uzyskuje tytuł licencjata.

Kierownik kierunku: dr hab. Iwona Kowalska-Bobko, prof. UJ | iw.kowalska@uj.edu.pl

Prodziekan ds. studenckich: dr hab. Christoph Sowada, prof. UJ | christoph.sowada@uj.edu.pl

Obsługa w dziekanacie: Agnieszka Anyżek | agnieszka.anyzek@uj.edu.pl | 12 634 33 97 w. 32

Wydział Nauk o Zdrowiu UJ CM

semestr IV - student wybiera 4 z 7 przedmiotów oferowanych w bloku przedmiotów fakultatywnych KOMUNIKACJA semestr V - student wybiera 4 z 7 przedmiotów oferowanych w bloku przedmiotów fakultatywnych FINANSE W OCHRONIE ZDROWIA semestr V - student wybiera 4 z 7 przedmiotów oferowanych w bloku przedmiotów fakultatywnych ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ semestr VI - student wybiera 4 z 7 przedmiotów oferowanych w bloku przedmiotów fakultatywnych KOORDYNOWANA OPIEKA ZDROWOTNA

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Człowiek jako osoba
ćwiczenia: 25
wykład: 9
wykłady e-learning: 16
6,0 zaliczenie na ocenę O Os
Człowiek w organizacji
wykład: 30
ćwiczenia: 30
5,0 egzamin O Os
Człowiek w państwie
ćwiczenia e-learning: 15
ćwiczenia: 15
wykłady e-learning: 30
5,0 egzamin O Os
Organizacja ochrony zdrowia w Polsce
wykład: 12
ćwiczenia: 20
wykłady e-learning: 26
ćwiczenia e-learning: 10
5,0 egzamin O Os
Podstawy zarządzania
wykład: 15
ćwiczenia: 15
3,0 zaliczenie na ocenę O Os
Statystyka
ćwiczenia komputerowe: 30
2,0 zaliczenie na ocenę O Os
Ochrona własności intelektualnej
ćwiczenia: 10
1,0 zaliczenie na ocenę O Os
Socjologia organizacji
ćwiczenia: 5
wykłady e-learning: 10
1,0 zaliczenie na ocenę O Os
Język angielski
lektorat: 30
- - O Os
Wychowanie fizyczne
ćwiczenia (WF): 30
- - O Os
BHK
szkolenie BHK: 4
- zaliczenie O Os
 • O - obowiązkowy
 • O(G) - obowiązkowy (grupa)
 • F - fakultatywny
 • Or - obowiązkowy do zaliczenia roku
 • Os - obowiązkowy do zaliczenia w toku studiów
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Zarządzanie publiczne
wykład: 9
ćwiczenia: 6
2,0 zaliczenie na ocenę O Os
Marketing i relacje z otoczeniem
ćwiczenia: 15
wykłady e-learning: 15
3,0 zaliczenie na ocenę O Os
Etyka w ochronie zdrowia
wykłady e-learning: 10
ćwiczenia: 7
ćwiczenia e-learning: 3
2,0 zaliczenie na ocenę O Os
Ekonomia i finanse
wykład: 18
ćwiczenia: 18
ćwiczenia komputerowe: 4
wykłady e-learning: 6
4,0 egzamin O Os
Demografia
wykład: 5
ćwiczenia komputerowe: 15
wykłady e-learning: 5
2,0 zaliczenie na ocenę O Os
Technologie informacyjne
ćwiczenia komputerowe: 30
3,0 zaliczenie na ocenę O Os
Determinanty zdrowia
ćwiczenia: 30
wykład: 16
wykłady e-learning: 4
3,0 zaliczenie na ocenę O Os
Polityka społeczna i zabezpieczenie społeczne
ćwiczenia: 20
wykłady e-learning: 25
3,0 egzamin O Os
Główne problemy zdrowotne polskiej populacji
ćwiczenia: 24
wykłady e-learning: 16
4,0 egzamin O Os
Metodologia badań naukowych
ćwiczenia: 14
ćwiczenia komputerowe: 14
wykłady e-learning: 2
2,0 zaliczenie na ocenę O Os
Język angielski
lektorat: 30
4,0 zaliczenie O Os
Wychowanie fizyczne
ćwiczenia (WF): 30
- zaliczenie O Os
 • O - obowiązkowy
 • O(G) - obowiązkowy (grupa)
 • F - fakultatywny
 • Or - obowiązkowy do zaliczenia roku
 • Os - obowiązkowy do zaliczenia w toku studiów
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Zarządzanie procesowe
wykład: 15
ćwiczenia: 15
3,0 zaliczenie na ocenę O Os
Zarządzanie jakością
wykład: 15
ćwiczenia: 15
3,0 zaliczenie na ocenę O Os
Planowanie i zarządzanie strategiczne
ćwiczenia: 4
wykłady e-learning: 6
ćwiczenia e-learning: 26
3,0 zaliczenie na ocenę O Os
Komunikacja społeczna i negocjacje
ćwiczenia: 30
wykład: 30
5,0 zaliczenie na ocenę O Os
Prawo w ochronie zdrowia
wykład: 30
ćwiczenia: 30
4,0 egzamin O Os
Ekonomika zdrowia i ochrony zdrowia
ćwiczenia: 12
ćwiczenia komputerowe: 18
wykłady e-learning: 30
5,0 egzamin O Os
Kierowanie ludźmi w organizacjach ochrony zdrowia
wykłady e-learning: 10
ćwiczenia: 10
ćwiczenia e-learning: 10
3,0 egzamin O Os
Biznes Plan
ćwiczenia: 24
wykład: 6
2,0 zaliczenie na ocenę O Os
Język angielski
lektorat: 30
- - O Os
 • O - obowiązkowy
 • O(G) - obowiązkowy (grupa)
 • F - fakultatywny
 • Or - obowiązkowy do zaliczenia roku
 • Os - obowiązkowy do zaliczenia w toku studiów

semestr IV - student wybiera 4 z 7 przedmiotów oferowanych w bloku przedmiotów fakultatywnych KOMUNIKACJA

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Medyczne systemy informacyjne
ćwiczenia komputerowe: 30
2,0 zaliczenie na ocenę O Os
Rachunkowość
wykład: 15
ćwiczenia: 15
2,0 zaliczenie na ocenę O Os
Zarządzanie finansami i rachunkowość zarządcza
wykład: 15
ćwiczenia: 5
ćwiczenia komputerowe: 10
wykłady e-learning: 5
2,0 egzamin O Os
Zarządzanie projektami
wykład: 15
ćwiczenia: 15
2,0 zaliczenie na ocenę O Os
Polityka zdrowotna
ćwiczenia: 10
ćwiczenia e-learning: 5
wykłady e-learning: 21
2,0 egzamin O Os
Zarządzanie programami w ochronie zdrowia
ćwiczenia: 30
wykład: 10
2,0 zaliczenie na ocenę O Os
Język angielski
lektorat: 30
4,0 egzamin O Os
Praktyka - Podstawy zarządzania organizacjami ochrony zdrowia
praktyka: 120
4,0 zaliczenie O Os
Blok KOMUNIKACJA
O Os
 • O - obowiązkowy
 • O(G) - obowiązkowy (grupa)
 • F - fakultatywny
 • Or - obowiązkowy do zaliczenia roku
 • Os - obowiązkowy do zaliczenia w toku studiów

 semestr V - student wybiera 4 z 7 przedmiotów oferowanych w bloku przedmiotów fakultatywnych bloku FINANSE W OCHRONIE ZDROWIA semestr V - student wybiera 4 z 7 przedmiotów oferowanych w bloku przedmiotów fakultatywnych ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Specjalistyczny język angielski
ćwiczenia: 15
ćwiczenia e-learning: 15
- - O Os
Zarządzanie podmiotami leczniczymi
wykłady e-learning: 14
ćwiczenia: 8
wykład: 6
ćwiczenia e-learning: 22
3,0 zaliczenie na ocenę O Os
Blok FINANSE W OCHRONIE ZDROWIA
O Os
Blok ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ
O Os
Grupa Seminarium dyplomowe
O Os
 • O - obowiązkowy
 • O(G) - obowiązkowy (grupa)
 • F - fakultatywny
 • Or - obowiązkowy do zaliczenia roku
 • Os - obowiązkowy do zaliczenia w toku studiów

semestr VI - student wybiera 4 z 7 przedmiotów oferowanych w bloku przedmiotów fakultatywnych KOORDYNOWANA OPIEKA ZDROWOTNA

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Praktyka - Wdrażanie rozwiązań organizacyjnych i zarządczych w organizacjach ochrony zdrowia
praktyka: 240
8,0 zaliczenie O Os
Specjalistyczny język angielski
ćwiczenia: 15
ćwiczenia e-learning: 15
3,0 zaliczenie na ocenę O Os
Samorząd terytorialny a ochrona zdrowia
ćwiczenia: 7
ćwiczenia e-learning: 3
wykłady e-learning: 9
1,0 zaliczenie na ocenę O Os
Grupa Seminarium dyplomowe
O Os
Blok KOORDYNOWANA OPIEKA ZDROWOTNA
O Os
 • O - obowiązkowy
 • O(G) - obowiązkowy (grupa)
 • F - fakultatywny
 • Or - obowiązkowy do zaliczenia roku
 • Os - obowiązkowy do zaliczenia w toku studiów