A A A

Zaloguj się

pl | en

Zarządzanie w ochronie zdrowia
2023/24, drugiego stopnia, stacjonarne

Informacje podstawowe

Nazwa wydziału: Wydział Nauk o Zdrowiu
Nazwa kierunku: Zarządzanie w ochronie zdrowia
Poziom: drugiego stopnia
Profil: ogólnoakademicki
Forma: stacjonarne
Język studiów: polski
Dyscyplina wiodąca: Nauki o zdrowiu

Program

Klasyfikacja ISCED: 0988
Liczba semestrów: 4
Tytuł zawodowy nadawany absolwentom: magister

 

Celem studiów Zarządzanie w ochronie zdrowia drugiego stopnia jest kształcenie profesjonalistów posiadających wysokie kompetencje niezbędne do zarządzania w systemie zdrowotnym, zarówno w sektorze publicznym, jak i prywatnym, będące odpowiedzią na współczesne wyzwania systemowe, w tym: ekonomiczne, regulacyjne, polityczne, etyczne, organizacyjne i społeczne. W skali kraju kierunek jest unikatowy ze względu na interdyscyplinarne podejście do kwestii rządzenia i zarządzania w sektorze ochrony zdrowia, bowiem studia prowadzone są przez Wydział Nauk o Zdrowiu UJ CM – Instytut Zdrowia Publicznego we współpracy z Wydziałem Zarządzania i Komunikacji Społecznej – Instytutem Spraw Publicznych, Instytutem Ekonomii, Finansów i Zarządzania oraz Instytutem Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej. Koncepcja kształcenia na kierunku uwzględnia duże zapotrzebowanie rynku pracy, dodatkowo wzmocnione przez pandemię Covid 19, na profesjonalistów wyposażonych w specjalistyczną wiedzę i umiejętności rozwiązywania specyficznych problemów związanych z zarządzaniem w systemie ochrony zdrowia. Kompetencje te pozwalać będą na podejmowanie pracy zarówno w zróżnicowanych instytucjach ochrony zdrowia na poziomie systemowym (np. administracja/samorząd terytorialny), jak i jednostkach świadczących usługi zdrowotne (szpitale, przychodnie), a także wspomagających ten system (firmy komercyjne zajmujące się dostawami wyrobów medycznych czy oprogramowania). Absolwent kierunku Zarządzanie w ochronie zdrowia będzie także przygotowany do podjęcia pracy na stanowiskach naukowo-dydaktycznych w uczelniach wyższych na kierunkach związanych z ochroną zdrowia. 

 

Absolwent studiów uzyskuje tytuł magistra.   

 

Kierownik kierunku: dr hab. Iwona Kowalska-Bobko, prof. UJ | iw.kowalska@uj.edu.pl

Prodziekan ds. studenckich: dr hab. Christoph Sowada, prof. UJ | christoph.sowada@uj.edu.pl

Obsługa w dziekanacie: mgr Kamila Adamus | kamila.adamus@uj.edu.pl | 12 634 33 97 w. 22

Wydział Nauk o Zdrowiu UJ CM

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji Obligatoryjność Blok
Współczesne koncepcje zarządzania
wykład: 15
1 zaliczenie na ocenę O Os
Wyzwania współczesnego świata
ćwiczenia: 15
2 zaliczenie na ocenę O Os
Główne problemy zdrowotne
wykład: 15
1 zaliczenie na ocenę O Os
Systemy polityczne i gospodarcze
wykład: 6
wykłady e-learning: 9
1 zaliczenie na ocenę O Os
Praktyka systemu ochrony zdrowia w Polsce
wykład: 2
ćwiczenia: 15
wykłady e-learning: 28
ćwiczenia e-learning: 15
4 egzamin O Os
Ekonomika systemu ochrony zdrowia
wykład: 4
ćwiczenia: 10
ćwiczenia komputerowe: 6
wykłady e-learning: 25
4 egzamin O Os
Projektowanie polityk publicznych i strategii zdrowotnych
wykład: 2
ćwiczenia: 10
wykłady e-learning: 13
ćwiczenia e-learning: 15
5 egzamin O Os
Governance
ćwiczenia: 15
wykłady e-learning: 25
4 egzamin O Os
Prawne warunki funkcjonowania podmiotów wykonujących działalność leczniczą
wykład: 55
ćwiczenia: 30
6 egzamin O Os
Specjalistyczny język angielski
lektorat: 30
- - O Os
BHK
szkolenie BHK: 4
- zaliczenie O Or
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji Obligatoryjność Blok
Ekonomika świadczeniodawców w sektorze ochrony zdrowia
ćwiczenia: 20
wykłady e-learning: 30
4 egzamin O Os
Praktyka i wyzwania polityki zdrowotnej
wykład: 2
ćwiczenia: 15
wykłady e-learning: 28
ćwiczenia e-learning: 15
4 egzamin O Os
Systemy zdrowotne
ćwiczenia: 15
wykłady e-learning: 10
ćwiczenia e-learning: 15
4 zaliczenie na ocenę O Os
Metodologia badań naukowych
wykład: 15
ćwiczenia: 30
4 egzamin O Os
Statystyka w zarządzaniu
wykład: 15
ćwiczenia: 30
4 zaliczenie na ocenę O Os
Wystąpienia publiczne
ćwiczenia: 20
1 zaliczenie na ocenę O Os
Etyka zarządzania i rządzenia
ćwiczenia: 30
2 zaliczenie na ocenę O Os
Analizy ekonomiczne w ochronie zdrowia
ćwiczenia komputerowe: 28
wykłady e-learning: 12
4 zaliczenie na ocenę O Os
Ochrona własności intelektualnej
ćwiczenia: 10
1 zaliczenie na ocenę O Os
Specjalistyczny język angielski
lektorat: 30
4 zaliczenie na ocenę O Os

Student zobowiązany jest wybrać jedną z oferowanych ścieżek. W przypadku małej liczby studentów uniemożliwiającej uruchomienie obu ścieżek, zajęcia będą realizowane na jednej ścieżce wybranej przez większość studentów.

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji Obligatoryjność Blok
Przywództwo
ćwiczenia: 30
3 zaliczenie na ocenę O Os
Zarządzanie zmianą
wykład: 30
3 zaliczenie na ocenę O Os
Marketing i e-marketing w ochronie zdrowia
wykłady e-learning: 10
ćwiczenia e-learning: 30
4 zaliczenie na ocenę O Os
Readings in healthcare management
ćwiczenia: 30
3 zaliczenie na ocenę O Os
Grupa Seminarium dyplomowe
O(G) Os
Zarządzanie jednostkami w ochronie zdrowia
Zarządzanie systemem ochrony zdrowia

Student zobowiązany jest kontynuować wybraną w trzecim semestrze ścieżkę i seminarium magisterskie.

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji Obligatoryjność Blok
Projektowanie i rozwój innowacji
ćwiczenia: 30
3 zaliczenie na ocenę O Os
Grupa Seminarium dyplomowe
O(G) Os
Zarządzanie jednostkami w ochronie zdrowia
Zarządzanie systemem ochrony zdrowia