A A A
pl | en
2022/23 stacjonarne drugiego stopnia Wydział Nauk o Zdrowiu

Położnictwo

Program studiów stanowi uzupełnienie i pogłębienie wiedzy i umiejętności uzyskanych w programie studiów pierwszego stopnia na kierunku położnictwo. Absolwent jest przygotowany  do świadczenia opieki specjalistycznej nad kobietą w zakresie ginekologiczno-położniczym, w tym edukacji, kierowania na badania diagnostyczne, ordynowania leków i wystawianie zleceń na wyroby medyczne oraz udziału w badaniach naukowych.  

Absolwent studiów uzyskuje tytuł magistra położnictwa. 

 

Kierownik kierunku: dr Dorota Matuszyk | dorota.matuszyk@uj.edu.pl

Prodziekan ds. studenckich: dr hab. Christoph Sowada, prof. UJ |  christoph.sowada@uj.edu.pl

Obsługa w dziekanacie: mgr Zofia Wajda | zofia.wajda@uj.edu.pl | 12 634-33-97 w. 29

Wydział Nauk o Zdrowiu UJ CM

W semestrze drugim student wybiera po jednym przedmiocie fakultatywnym z każdej grupy przedmiotów do wyboru. W semestrze czwartm student wybiera po jednym przedmiocie fakultatywnym z każdej grupy przedmiotów do wyboru.

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Opieka nad kobietą i jej rodziną w ujęciu interdyscyplinarnym - z perspektywy ginekologii
wykład: 30
seminarium: 30
wykłady e-learning: 20
5 egzamin O Os
Opieka nad kobietą i jej rodziną w ujęciu interdyscyplinarnym - z perspektywy neonatologii
wykład: 5
seminarium: 15
ćwiczenia kliniczne: 10
wykłady e-learning: 25
4 egzamin O Os
Opieka nad kobietą i jej rodziną w ujęciu interdyscyplinarnym - z perspektywy położnictwa
wykład: 24
seminarium: 65
ćwiczenia kliniczne: 25
wykłady e-learning: 16
11 egzamin O Os
Opieka nad kobietą i jej rodziną w ujęciu interdyscyplinarnym w aspekcie opieki psychologicznej
seminarium: 20
wykłady e-learning: 10
3 zaliczenie na ocenę O Os
Opieka nad kobietą i jej rodziną w ujęciu interdyscyplinarnym - w zakresie żywienia
wykład: 4
ćwiczenia: 15
wykłady e-learning: 6
2 zaliczenie na ocenę O Os
Wielokulturowość w opiece nad kobietą
ćwiczenia: 23
wykłady e-learning: 7
3 zaliczenie na ocenę O Os
Język angielski
lektorat: 10
lektorat e-learning: 20
- - O Os
BHK
szkolenie BHK: 4
- zaliczenie O Os

W semestrze drugim student wybiera po jednym przedmiocie fakultatywnym z każdej grupy przedmiotów do wyboru. W semestrze czwartm student wybiera po jednym przedmiocie fakultatywnym z każdej grupy przedmiotów do wyboru.

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Praktyka zawodowa śródroczna: Opieka nad pacjentką i jej rodziną w ujęciu interdyscyplinarnym
praktyka zawodowa: 60
3 zaliczenie O Os
Badania naukowe
ćwiczenia: 20
wykłady e-learning: 10
3 zaliczenie na ocenę O Or
Psychologia zdrowia
ćwiczenia: 15
wykłady e-learning: 15
3 zaliczenie na ocenę O Os
Terapia bólu ostrego i przewlekłego
ćwiczenia: 10
ćwiczenia kliniczne: 10
wykłady e-learning: 20
3 zaliczenie na ocenę O Os
Język angielski
lektorat: 10
lektorat e-learning: 20
5 zaliczenie O Os
Grupa: Seminarium dyplomowe
O(G) Or
Grupa: Przedmioty do wyboru 1 z 3
O(G) Os
Farmakologia i ordynowanie produktów leczniczych
seminarium: 20
pracownia komputerowa: 3
wykłady e-learning: 37
4 egzamin O Os
Grupa: Przedmioty do wyboru 1 z 3
O(G) Os

W semestrze drugim student wybiera po jednym przedmiocie fakultatywnym z każdej grupy przedmiotów do wyboru. W semestrze czwartm student wybiera po jednym przedmiocie fakultatywnym z każdej grupy przedmiotów do wyboru.

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Diagnostic ultrasound in obstetrics and gynecology
wykład: 20
ćwiczenia kliniczne: 30
4 egzamin O Os
Praktyka zawodowa śródroczna: Diagnostyka ultrasonograficzna w położnictwie i ginekologii
praktyka zawodowa: 60
3 zaliczenie O Os
Dydaktyka medyczna
wykład: 3
ćwiczenia: 25
wykłady e-learning: 12
3 egzamin O Os
Praktyka położnicza w perspektywie międzynarodowej
wykład: 10
ćwiczenia: 10
3 zaliczenie na ocenę O Os
Edukacja w praktyce zawodowej położnej
ćwiczenia: 40
wykłady e-learning: 10
4 egzamin O Os
Praktyka zawodowa śródroczna: Edukacja w praktyce zawodowej położnej
praktyka zawodowa: 60
3 zaliczenie O Os
Statystyka medyczna
wykład: 10
pracownia komputerowa: 20
3 zaliczenie na ocenę O Os
Język angielski
lektorat: 10
lektorat e-learning: 20
3 egzamin O Os
Grupa: Seminarium dyplomowe
O Or

W semestrze drugim student wybiera po jednym przedmiocie fakultatywnym z każdej grupy przedmiotów do wyboru. W semestrze czwartm student wybiera po jednym przedmiocie fakultatywnym z każdej grupy przedmiotów do wyboru.

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Informacja naukowa
wykład: 10
pracownia komputerowa: 10
3 zaliczenie na ocenę O Os
Prawo w praktyce położniczej
wykład: 20
ćwiczenia: 10
2 zaliczenie na ocenę O Os
Praktyka położnicza oparta na dowodach naukowych
wykład: 10
ćwiczenia: 15
3 egzamin O Os
Zarządzanie w położnictwie
wykład: 10
ćwiczenia: 17
ćwiczenia w warunkach symulacyjnych: 3
wykłady e-learning: 20
4 egzamin O Os
Praktyka zawodowa śródroczna: Zarządzanie w położnictwie
praktyka zawodowa: 20
1 zaliczenie O Os
Bezpieczeństwo w opiece zdrowotnej
ćwiczenia: 30
3 zaliczenie na ocenę O Os
Grupa: Seminarium dyplomowe
O Or
Grupa: Przedmioty do wyboru 1 z 3
O Os
Grupa: Przedmioty do wyboru 1 z 3
O Os