A A A

Zaloguj się

pl | en

Dietetyka
2020/21, pierwszego stopnia, stacjonarne

Informacje podstawowe

Nazwa wydziału: Wydział Lekarski
Nazwa kierunku: Dietetyka
Poziom: pierwszego stopnia
Profil: praktyczny
Forma: stacjonarne
Język studiów: polski
Dyscyplina wiodąca: Nauki o zdrowiu

Program

Klasyfikacja ISCED: 0912
Liczba semestrów: 6
Tytuł zawodowy nadawany absolwentom: licencjat

Studia na kierunku dietetyka I stopnia charakteryzują się profilem praktycznym i trwają 6 semestrów. Założeniem studiów I stopnia jest dostarczenie studentom nowoczesnej wiedzy teoretycznej oraz praktycznej, a także położenie głębokiego nacisku na umiejętność prowadzenia badań naukowych (z uwzględnieniem Dobrej Praktyki Klinicznej i zasad Medycyny Opartej na Faktach (EBM)). Do zaliczenia poszczególnych lat studiów niezbędne jest odbycie praktyk programowych. Absolwenci kierunku dietetyka I stopnia otrzymują tytuł zawodowy licencjat.

 

Kierownik kierunku: mgr Agnieszka Dąbek | a.dabek@uj.edu.pl

Prodziekan ds. studenckich: prof. dr hab. Grzegorz Kopeć | g.kopec@uj.edu.pl

Obsługa w dziekanacie: mgr Magdalena Kubik | m.kubik@uj.edu.pl | 12 429 12 47, 12 370 43 26

Wydział Lekarski UJ CM

Rok I - student zobowiązany jest zrealizować minimum sześć przedmiotów fakultatywnych o łącznej liczbie punktów ECTS nie mniejszej niż 11 ECTS.

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji Obligatoryjność Blok
Anatomia człowieka
ćwiczenia: 20
e-learning: 24
- - O Os
Chemia żywności
ćwiczenia: 15
seminarium: 10
e-learning: 15
- - O Os
Epidemiologia chorób
seminarium: 20
e-learning: 10
2 egzamin O Os
Fizjologia człowieka
ćwiczenia: 8
seminarium: 8
e-learning: 29
- - O Os
Historia medycyny
e-learning: 20
1 zaliczenie na ocenę O Os
Język angielski
lektorat: 25
- - O Os
Podstawy żywienia człowieka
ćwiczenia: 12
seminarium: 16
e-learning: 16
- - O Os
Psychologia ogólna
ćwiczenia: 10
seminarium: 10
e-learning: 10
2 egzamin O Os
Socjologia medycyny
seminarium: 15
e-learning: 15
2 zaliczenie na ocenę O Os
Wychowanie fizyczne
ćwiczenia (WF): 30
- - O Os
BHK
szkolenie BHK: 5
- zaliczenie O Os
Praktyka śródroczna w szpitalu dla dorosłych
praktyka: 105
4 zaliczenie O Os
Praktyka śródroczna z zakresu technologii żywienia
praktyka: 70
3 zaliczenie O Os
DT-fakultety
O(G) Os

Rok I - student zobowiązany jest zrealizować minimum sześciu przedmiotów fakultatywnych o łącznej liczbie punktów ECTS nie mniejszej niż 11 ECTS.

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji Obligatoryjność Blok
Chemia żywności
ćwiczenia: 15
seminarium: 10
e-learning: 15
4 egzamin O Os
Anatomia człowieka
ćwiczenia: 20
e-learning: 6
4 egzamin O Os
Edukacja żywieniowa
ćwiczenia: 6
e-learning: 14
1 zaliczenie na ocenę O Os
Etyka
seminarium: 15
1 zaliczenie na ocenę O Os
Fizjologia człowieka
ćwiczenia: 8
seminarium: 8
e-learning: 29
4 egzamin O Os
Język angielski
lektorat: 25
3 zaliczenie O Os
Podstawy diagnostyki klinicznej
seminarium: 20
e-learning: 25
2 egzamin O Os
Podstawy żywienia człowieka
ćwiczenia: 10
seminarium: 7
e-learning: 9
4 egzamin O Os
Mikrobiologia ogólna i żywności
ćwiczenia: 15
seminarium: 16
e-learning: 14
2 zaliczenie O Os
Wychowanie fizyczne
ćwiczenia (WF): 30
- zaliczenie O Os
Praktyka śródroczna w szpitalu dla dorosłych
praktyka: 105
4 zaliczenie O Os
Praktyka śródroczna z zakresu technologii żywienia
praktyka: 70
3 zaliczenie O Os
Praktyka wakacyjna w szpitalu
praktyka: 175
7 zaliczenie O Os
Grupa 1A:
O(G) Os
Grupa 1B:
O(G) Os
DT-fakultety
O(G) Os
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji Obligatoryjność Blok
Biochemia ogólna i żywienia
ćwiczenia: 16
seminarium: 8
e-learning: 24
- - O Os
Choroby metaboliczne
ćwiczenia: 7
seminarium: 8
e-learning: 10
1 zaliczenie na ocenę O Os
Genetyka
e-learning: 10
- - O Os
Informacja naukowa
ćwiczenia: 10
seminarium: 4
e-learning: 6
1 zaliczenie na ocenę O Os
Język angielski
lektorat: 25
- - O Os
Mikrobiologia ogólna i żywności
ćwiczenia: 9
seminarium: 11
e-learning: 10
2 egzamin O Os
Planowanie diet leczniczych
ćwiczenia: 60
seminarium: 15
4 zaliczenie na ocenę O Os
Zaburzenia odżywiania o podłożu psychogennym
ćwiczenia: 10
seminarium: 14
e-learning: 10
2 zaliczenie na ocenę O Os
Żywienie człowieka
ćwiczenia: 17
seminarium: 16
e-learning: 20
- - O Os
Praktyka śródroczna z zakresu żywienia dzieci
praktyka: 105
4 zaliczenie O Os
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji Obligatoryjność Blok
Alergie pokarmowe
seminarium: 20
e-learning: 15
2 zaliczenie na ocenę O Os
Analiza i ocena jakości żywności
ćwiczenia: 27
e-learning: 8
2 zaliczenie na ocenę O Os
Biochemia ogólna i żywienia
ćwiczenia: 4
seminarium: 22
e-learning: 16
4 egzamin O Os
Farmakologia i farmakoterapia żywieniowa oraz interakcja leków z żywnością
seminarium: 22
e-learning: 8
2 zaliczenie O Os
Genetyka
ćwiczenia: 10
e-learning: 10
2 zaliczenie na ocenę O Os
Język angielski
lektorat: 25
3 zaliczenie O Os
Technologia żywności i potraw
ćwiczenia: 20
seminarium: 20
e-learning: 20
3 zaliczenie na ocenę O Os
Wstęp do metodologii badań
ćwiczenia: 20
e-learning: 10
2 zaliczenie na ocenę O Os
Żywienie człowieka
ćwiczenia: 20
seminarium: 13
e-learning: 14
5 egzamin O Os
Żywienie dziecka zdrowego
ćwiczenia: 14
e-learning: 12
2 egzamin O Os
Żywienie noworodka zdrowego
ćwiczenia: 1
seminarium: 9
e-learning: 10
1 zaliczenie na ocenę O Os
Praktyka śródroczna z zakresu żywienia dzieci
praktyka: 105
4 zaliczenie O Os
Praktyka wakacyjna w dziale żywienia szpitala
praktyka: 105
4 zaliczenie O Os
Praktyka wakacyjna w poradni dietetycznej
praktyka: 105
4 zaliczenie O Os
Grupa 2:
O(G) Os

Rok III - student zobowiązany jest do realizacji minimum siedmiu przedmiotów fakultatywnych o łącznej liczbie punktów ECTS nie mniejszej niż 14 ECTS.

Seminaria licencjackie - student ma obowiąek wybrać jedno seminarium licencjackie zgodnie z profilem pracy licencjackiej

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji Obligatoryjność Blok
Dietetyka kliniczna w pediatrii
ćwiczenia: 16
seminarium: 12
e-learning: 22
3 egzamin O Os
Farmakologia i farmakoterapia żywieniowa oraz interakcja leków z żywnością
seminarium: 12
e-learning: 8
1 zaliczenie na ocenę O Os
Język angielski
lektorat: 20
2 egzamin O Os
Kliniczny zarys chorób - postępowanie dietetyczne
ćwiczenia: 69
seminarium: 52
e-learning: 102
10 egzamin O Os
Poradnictwo żywieniowe
ćwiczenia: 14
seminarium: 10
e-learning: 6
2 zaliczenie na ocenę O Os
Praktyka śródroczna w domu pomocy społecznej
praktyka: 70
3 zaliczenie O Os
Praktyka śródroczna w poradni dietetycznej
praktyka: 105
4 zaliczenie O Os
DT-fakultety
O(G) Os
Seminaria licencjackie
O(G) Os

Rok III - student zobowiązany jest do realizacji minimum siedmiu przedmiotów fakultatywnych o łącznej liczbie punktów ECTS nie mniejszej niż 14 ECTS.

Seminaria licencjackie - student ma obowiąek wybrać jedno seminarium licencjackie zgodnie z profilem pracy licencjackiej

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji Obligatoryjność Blok
Elementy przedsiębiorczości
ćwiczenia: 10
e-learning: 10
1 zaliczenie na ocenę O Os
Podstawy prawa własności intelektualnej
ćwiczenia: 10
seminarium: 10
1 zaliczenie na ocenę O Os
Prawo i ekonomika w ochronie zdrowia
e-learning: 30
2 zaliczenie na ocenę O Os
Prewencja wtórna chorób cywilizacyjnych
ćwiczenia: 4
seminarium: 6
e-learning: 10
1 zaliczenie na ocenę O Os
Praktyka śródroczna w domu pomocy społecznej
praktyka: 70
3 zaliczenie O Os
Praktyka śródroczna w poradni dietetycznej
praktyka: 105
4 zaliczenie O Os
DT-fakultety
O(G) Os
Seminaria licencjackie
O(G) Os